Euthanasie/ behandelverklaring

Waarom 2 verklaringen?

Het is ieders goed recht te verklaren dat hij /zij in situaties, door ziekte of ongeval, waarin er geen uitzicht is op herstel tot een waardige levensstaat, behandelingen die het leven nodeloos verlengen, zoals reanimatie, beademing en kunstmatige voeding, te verbieden.
Dit wordt een behandelverbod genoemd. Het kan hierbij gaan om situaties, waarin geen communicatie meer mogelijk is, of ook bij wilsonbekwaamheid. In die situaties kan een gevolmachtigde de behandelend arts wijzen op de wens van de betrokkene, zoals die verwoord is in het behandelverbod.
In geval van een euthanasieverzoek, in vergelijkbare situaties, moet de betrokkene altijd zelf kunnen communiceren en zijn/haar wens bij herhaling aan de behandelend arts kenbaar maken. In die situaties is het dan ook noodzakelijk dat de betrokkene bij volle bewustzijn is en wilsbekwaam. Hierbij is het bij voorbaat geven van een volmacht aan derden dan ook niet zinvol, en heeft geen enkele waarde.

Wat te doen met deze verklaringen?

Vul de verklaringen in tweevoud volledig in. Bij naam wordt bedoeld volledige naam met volledige voornamen.
Vul in het Behandelverbod de gegevens van de gevolmachtigde volledig in en bespreek de inhoud ervan met de gevolmachtigde. De gevolmachtigde moet uiteraard akkoord gaan met de volmacht.
Onderteken beide verklaringen in tweevoud en bewaar van beide 1 exemplaar in uw eigen administratie, op een plaats die ook bekend is bij uw gevolmachtigde. Uw gevolmachtigde ondertekent het Behandelverbod niet, maar mag, indien gewenst, zijn/haar akkoord laten blijken door paraaf of handtekening aan de rechterzijde, naast de persoonsgegevens van de gevolmachtigde.
Overhandig van beide verklaringen 1 getekend exemplaar aan uw huisarts, om die te bewaren in uw medisch dossier. Als u tevoren al een gesprek hebt gehad met uw huisarts dan kunt u de getekende exemplaren (laten) afgeven in de praktijk, aan de dokterassistente. Heeft u nog geen gesprek gehad over de verklaringen, maak dan een afspraak voor een consult (dubbele tijd) bij uw huisarts en neem de getekende verklaringen dan mee. Of overhandig ze, in geval van een huisbezoek, persoonlijk aan uw huisarts tijdens de visite.

U kunt de formuleren downloaden en op de praktijk inleveren:

Niet reanimeer verklaring

euthanasieverklaring-en-behandelverbod

Lees meer informatie op https://www.thuisarts.nl/wensen-voor-zorg-en-behandeling/ik-wil-mijn-wensen-over-zorg-en-behandeling-opschrijven